در سازمان شما از مجموعه راهکارهای جامع دیدگاه، نرم افزارهای زیر استفاده می شوند
اداره کل ورزش و جوانان استان تهران

 

سه چیز تباهی می آورد:

پیمان شکنی، رها کردن سنت و جدا شدن از جماعت.

                                        امام موسی کاظم(ع)