در سازمان شما از مجموعه راهکارهای جامع دیدگاه، نرم افزارهای زیر استفاده می شوند
اداره کل ورزش و جوانان استان تهران

 
 
عـبادت، گستردن جـان است بر کـرانه ي هستي
 
و آميزش انسان است با اکسير حيات.
 
                                    ‹‹جبران خليل جبران››